Fundacja Szlachetne Zdrowie została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Panią Renatę Mierzwę, w dniu 05 grudnia 2002 roku, w Kancelarii Notarialne przy ul. Sądowej 10/1, w Lublinie (Repertorium A Nr 5762/2002), z inicjatywy trzynastu osób chcących podjąć działania na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej społeczeństwa, w tym poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Wśród Fundatorów znaleźli się między innymi pracownicy naukowi, dziennikarze, prawnicy, sportowcy, trenerzy sportowi. Formalnie Fundacja Szlachetne Zdrowie została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym pod nr KRS 000022150, w dniu 10 listopada 2004 r.

Celem statutowym Fundacji Szlachetne Zdrowie jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wyrównywanie szans osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w szczególności udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej reintegracji oraz rehabilitacji medycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Na początku działalność Fundacji koncentrowała się głównie na organizacji
i prowadzeniu szkoleń i prelekcji dotyczących zdrowego trybu życia oraz prowadzeniu zajęć usprawniających psychoruchowo głównie na bazie i siłowni AOS UMCS w Lublinie. Pierwszym ich organizatorem oraz wieloletnim Wolontariuszem był jeden z Fundatorów wielki pasjonat aktywnego życia zgodnego z naturą Pan dr Adam Gąsiorowski.

Od początku funkcjonowania Fundacji zarówno podczas realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych
w ramach działalności statutowej jak i w działalności zarządu i rady fundacji, stosowana jest zasada empowermentu włączająca osoby niepełnosprawne i ich rodziny w realizowane na ich rzecz działania. Oznacza ona czynny i aktywny udział osób niepełnosprawnych i ich rodzin w procesie konsultacyjnym i decyzyjnym, co pozwala na lepsze planowanie działań, wykorzystanie ich potencjału, energii, inicjatywy podczas realizowanego wsparcia.

Każdego roku z różnych form wsparcia oferowanego przez Fundację Szlachetne Zdrowie korzysta ponad 100 osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W grudnia 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Od 18 marca 2019 r. Fundacja Szlachetne Zdrowie posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS nr 2.06/00036/2019 ). Od 01 kwietnia 2016 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie oprócz działalności nieodpłatnej prowadzi także działalność odpłatną pożytku publicznego. W Lipcu 2019 r. Fundacja Szlachetne Zdrowie wspólnie z  Europejską Fundacją Rozwoju Osób Niepełnosprawnych powołała Spółdzielnię Socjalną "Wrotków", która działa na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.z 2006r. nr 94 poz.651 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustaw szczególnych oraz jej statutu.